Voorwaarden

Voorwaarden Fit & Healthy

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid en aard van de voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen Fit en Healthy enerzijds en cliënt anderzijds en vormen een onverbrekelijk onderdeel van de overeenkomst. Cliënt heeft een overeenkomst afgesloten met de personal trainer welke op de voorzijde van deze inhuurovereenkomst met voor- en achternaam wordt genoemd. De aard van deze overeenkomst is, dat cliënt de personal trainer inhuurt voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen en begeleiden van het trainingsprogramma, het geven van voedingsadviezen en voor het afnemen van een eventuele fittest. De personal trainer, zoals op de voorzijde van deze inhuurovereenkomst wordt vermeld, is werkzaam voor Fit en Healthy. De personal training inhuurovereenkomst is niet overdraagbaar aan een ander persoon. Cliënt erkent dat deze overeenkomst en de voorwaarden die deze bevat, gelden voor de aankoop van de sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

Het is bij cliënt bekend dat hij zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende, fysieke activiteiten. Cliënt erkent dat hij geheel onder eigen verantwoording en op eigen risico deelneemt aan de activiteiten. Ook trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Cliënt bevestigt hierbij dat hij in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat er geen medische of andere redenen zijn die deelname aan dit programma zouden kunnen beperken. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen en opvolgen van medisch advies en het informeren van de personal trainer m.b.t. medische indicaties of medicaties. Cliënt erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen bij hemzelf tijdens een trainingssessie of trainingstest bijzonder belangrijk is en dat hij verantwoordelijk is om dergelijke informatie direct en volledig bekend te maken aan de personal trainer. Bij eventueel letsel of ander lijden, opgelopen tijdens of na deelname aan het programma of bij het gebruik van de trainingsapparatuur, ontheft cliënt hierbij de personal trainer en ook Fit en Healthy, van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van medische onkosten, verloren inkomsten, vergoeding voor pijn en lijden, ongeacht de manier/de fout waarop letsel is veroorzaakt. Het betreft hier een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat de personal trainer Fit en Healthy niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de mate waarin de trainingssessies bijdragen aan het door cliënt gestelde doel(en). De personal trainer en Fit en Healthy zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de trainingen.

Artikel 3: Tarieven en betalingen

Cliënt is akkoord met de afgesproken tarieven. Cliënt erkent dat het overeengekomen trainingsbedrag voorafgaande aan de trainingen dient te worden voldaan op rekening van Fit en Healthy, RABOBANK BREDA 1169.34.247. Betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk indien anders is overeengekomen en op de factuur is vermeld, uiteraard ook weer voorafgaand aan de volgende termijn van trainingssessies. De kosten zijn gebaseerd op de pakketprijzen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als basis geldt dat alle bedragen inclusief BTW zijn. Restitutie kan uitsluitend plaatsvinden in geval uit overhandiging van een schriftelijke verklaring van een arts blijkt, dat er sprake is van een langdurige aandoening of beperking waardoor het redelijker wijs succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is en het daardoor ook niet mogelijk is binnen een termijn van 3 maanden na dagtekening van die schriftelijke verklaring de trainingen te hervatten. Cliënt erkent dat de personal trainer het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling, indien cliënt het programma niet volgt of zich niet op een gepaste manier gedraagt. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door Fit en Healthy en zullen incasso en overige kosten voor rekening van cliënt zijn. Het bedrag van de training kan eenzijdig door Fit en Healthy worden aangepast. Fit en Healthy heeft het recht eenzijdig het bedrag voor de training steeds per 1 januari te verhogen, voor de eerste maal op 1 januari 2013. Deze verhoging zal evenwel tijdig aan cliënt worden meegedeeld. Cliënt heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met het gewijzigde tarief.

Artikel 4: Annuleringen, te laat komen en inhalen

Cliënt erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vóór de sessie moeten worden gedaan. Cliënt erkent dat er geen terugbetaling geschiedt voor een niet tijdig geannuleerde trainingsafspraak en dat deze volledig in rekening wordt gebracht. Annuleringen moeten worden gedaan op het telefoonnummer van de personal trainer (de voicemail zal de datum / tijd registreren), per SMS of per email gericht aan de personal trainer. Uitsluitend in het geval van tijdige annulering kan in onderling overleg een nieuw tijdstip voor de gemiste sessie worden vastgesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de sessie afspraken bij te wonen zoals gepland. Cliënt erkent dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en afgesproken plaats zullen beginnen en eindigen en dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de sessie uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. Cliënt erkent dat de training zal worden geannuleerd, indien cliënt meer dan 15 minuten te laat is en dat deze training derhalve volledig in rekening zal worden gebracht.

Cliënt erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Cliënt erkent dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertraging. Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient de klant schone sportschoenen voor in de zalen te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen.

Artikel 5: Overmacht

Indien de personal trainer en Fit en Healthy door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan de verplichtingen jegens een cliënt kunnen voldoen, wordt de nakoming van de verplichtingen aan de zijde van de personal trainer en Fit en Healthy opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is, heeft Fit en Healthy het recht de reservering geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Een cliënt heeft in ieder geval bij overmacht geen recht op enige vergoeding.

Artikel 6: Privacyverklaring

Cliënt stemt ermee in dat zijn gegevens door Fit en Healthy bewaard zullen worden. Cliënt en Fit en Healthy zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7: Geschillen toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Fit en Healthy en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Fit en Healthy en cliënt , waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Fit en Healthy.

Artikel 8: Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij Fit en Healthy. Cliënt erkent dat goedkeuring van en instemming met deze overeenkomst, alsook deze specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, onbeperkt geldig blijven.

Annulerings- & Restitutie voorwaarden

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 juni 2016.

Indien u om wat voor een redenen uw afgenomen product of dienst wil annuleren, welke aangeschaft zijn via de website van Fit en Healthy hanteren wij de volgende aangepaste voorwaarden. Anders zijn onze algemene voorwaarden artikel 3 & 4.

Annulering Inschrijving voor een evenement

Tot 30 dagen voor het evenement kunt u kostenloos annuleren.

Tot 15 dagen voor het evenement kunt u annuleren tegen 50% van de ticket prijs.

Tot 7 dagen voor het evenement kunt u annuleren tegen 65% van de ticket prijs.

Korter dan 7 dagen voor het evenement kunt u wel annuleren maar krijgt u geen geld terug.

Annuleren van afgenomen dienst via onze website

Indien u via de website een coachings of trainings pakket hebt afgenomen kunt u deze tot 30 dagen na aanschaf kostenloos annuleren indien er nog geen gebruik is gemaakt van de dienst.

Terug storten van restitutie

Wij zorgen dat binnen 30 dagen na annulering het restitutie bedrag wordt teruggestort op de door u aangegeven rekening.

Privacy beleid

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 juni 2016.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Fit & Healthy. U dient zich ervan bewust te zijn dat Fit & Healthy niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Fit & Healthy respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op servers van Fit & Healthy of die van een derde partij. Communicatie is beveiligd middels een SSL certificaat. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Fit & Healthy of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Fit & Healthy of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contact link.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: